Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Kuopion Opiskelevat Reserviläiset -KORes ry, ja sen kotipaikka on Kuopio.

2 §
Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsen ja Opiskelijain Reserviupseeripiiri – Reservofficersdistriktet för Studerande ry:n jäsenyhdistys.

 

Tarkoitus ja toiminta

3 §
Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä maanpuolustushenkistä ja turvallisuuspoliittista toimintaa järjestämällä esitelmiä, tutustumiskäyntejä ja kursseja · johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa ja sotilastaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen mukaan luettuna ampumaharjoitukset ja kilpailut
 • harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §
Hallitus voi hyväksyä jäseneksi Kuopion seudulla opiskelevan maanpuolustuksesta kiinnostuneen hyvämaineisen Suomen kansalaisen.

5 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin vuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsenen erotessa yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.

6 §
Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan.

 

Yhdistyksen kokoukset

7 §
Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 1. päivänä, ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

Kokouspaikan ja kokousajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä tai yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 §
Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten ollessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

9 §
Yhdistyksen syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 2. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma;
 3. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus;
 4. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio;
 5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
 7. valitaan hallituksen muut jäsenet;
 8. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 9. päätetään Opiskelijain Reserviupseeripiirin sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta piirin toimielimiin
 10. päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta liiton toimielimiin
 11. päätetään siitä, missä lehdessä sääntöjen 7 § 4. momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava
 12. käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

10 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 2. käsitellään yhdistyksen edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös;
 3. esitetään tilintarkastuskertomus;
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle ja vastuuhenkilöille myönnettävästä vastuuvapaudesta;
 5. käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

 

Hallitus

11 §
Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valiokuntia.

12 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä. Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

13 §
Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

 1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta
 2. edustaa yhdistystä
 3. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 4. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 5. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta
 6. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta
 7. huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
 8. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä

 

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

14 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi heistä yhdessä sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen määrännyt.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

16 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.

17 §
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

18 §
Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista maanpuolustustyötä.

19 §
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia